Co to jest zrównoważony rozwój?

Aspekt praktyczny zrównoważonego rozwoju obejmuje wprowadzanie ładu zintegrowanego, w którym zwraca się uwagę na łączenie ładu ekologicznego, społecznoekonomicznego, przestrzennego oraz instytucjonalno-politycznego.

Coraz częściej w obszarach zróżnicowanej działalności człowieka zwraca się uwagę na problemy związane z ochroną środowiska i ekologią.

Podnosi się hasła odnoszące do procesu degradacji środowiska w wyniku działalności wytwórczej człowieka oraz znacznego ubożenia zasobów naturalnych.

Niemniej jednak nie jest to nowy problem nawet bardziej złożony  – z czym mierzy się EPO-TRANS & EPO ECO

Epo Trans & Epo Eco a zrównoważony rozwój

EPO-TRANS & EPO ECO jak każda działalność transportowa generuje określone korzyści ekonomiczne, ale równocześnie negatywne efekty związane z zagrożeniem dla środowiska.

Nie budzi wątpliwości fakt, że centralne miejsce środowiskowych oddziaływań logistyki zajmują procesy transportowe.

Z tego względu wprowadzenie w EPO-TRANS & EPO ECO zasad zrównoważonego rozwoju w obszar logistyki należałoby odnosić do zastosowań nowoczesnych technologii środowiskowych:

  •  likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko,
  • powstawaniu nowych i redukcji obecnych zanieczyszczeń,
  • zrównoważone wykorzystanie zasobów,
  • wytwarzanie stosunkowo małą ilość odpadów,

W myśl stwierdzenia „nowoczesne technologie środowiskowe” rozumie się technologie, które w stosunku do innych konkurujących z nimi technologii są relatywnie mniej uciążliwe dla środowiska. W tym miejscu należy skonkretyzować znaczenie „mniejszej uciążliwości dla środowiska”.

EPO-TRANS & EPO ECO ciągle podnoszą poprzeczkę wprowadzając kolejne innowacje które generują mniejsze ilości zanieczyszczeń, wykorzystują mniejsze ilości zasobów w bardziej racjonalny sposób, zapewniają powtórne wykorzystania powstających produktów i odpadów. Technologie przyjazne dla środowiska nie są postrzegane w EPO-TRANS & EPO ECO jako jedynie pojedyncze technologie ale stanowią całkowite systemy, które obejmują know-how, działania, procedury, usługi, urządzenia, a nawet techniki organizacji i zarządzania.

  • SYSTEM BDE to inaczej maksymalne wykorzystanie powierzchni ładunkowej pojazdu
  • FRAMELOGIC TMS to minimalizacja pustych przebiegów pojazdów, monitorowanie stanu technicznego pojazdów, pełny kontroling przewożonych ładunków
  • MASTER DRIVER to organizacja szkoleń z zakresu ekonomicznej i ekologicznej jazdy
  • EPO ECO to pojazdy floty EPO które są przykładem pełnej synergii maszyny i środowiska
  •  EPO LNG to stacja dystrybucji bio paliw dla transportu drogowego jak i morskiego
  • EPO RAIL to transport INTERMODALNY z wykorzystaniem naczep BDE

Przyszłość a środowisko

EPO TRANS & EPO ECO podjęło ta ciężką próbę wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju, kierując się przy tym działaniami proekologicznymi.

Zasadniczym celem zrównoważonego rozwoju jest efektywne wykorzystanie potencjału dostępnych technologii dla realizacji wyzwań ekologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności.