Warunki realizacji zlecenia Epo-Trans

1. Faktura wystawiona i płatna w walucie EUR, kwota podatku VAT wykazana na fakturze płatna w PLN – przeliczenia podatku VAT należy dokonać według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania usługi, to jest dzień poprzedzający datę rozładunku (ustawa o VAT art 31A ust. 1). Na fakturze proszę podać numer rachunku bankowego w PLN i EUR oraz SWIFT.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniodawcy fakturę z kompletem dokumentów przewozowych (W TYM 2 (DWA)ORYGINALNE dokumenty CMR z pieczątkami oraz czytelnymi datami załadunku i rozładunku) lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie transportu nie później niż w terminie 14 dni od daty rozładunku przy transporcie międzynarodowym oraz 7 dni przy transporcie krajowym. W przeciwnym razie termin płatności automatycznie wydłuża się do 90 dni. W przypadku braku kompletu dokumentów, koszt notariusza wynosi 100 PLN za każdy dokument dla zleceniobiorcy polskiego i 25 EUR dla zleceniobiorcy zagranicznego. Jeżeli dokumenty zostaną dostarczone w terminie dłuższym niż 21 dni, Zleceniodawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% frachtu netto. Po upływie 30 dni od daty rozładunku naliczona zostanie kara w wysokości 250€ oraz termin płatności zostanie przedłużony do 120 dni. Na fakturze należy bezwzględnie umieścić numer Naszego zlecenia.

3. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT – NIP: PL 6462699090. Jednocześnie upoważniamy Państwa Firmę do wystawienia faktury VAT dla Naszej firmy bez Naszego podpisu.

4. Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dwóch oryginalnych dokumentów CMR. Płatności są realizowane raz w tygodniu tj. czwartek.

5. Wykonanie niniejszego zlecenia odbywa się na podstawie konwencji CMR, OPWS oraz Kodeksu Cywilnego.

6. Przyjęcie zlecenia do realizacji powinno zostać bezzwłocznie potwierdzone przez Zleceniobiorcę (zwanego dalej Przewoźnikiem) w formie pisemnej w ciągu 30 minut od jego otrzymania, w przeciwnym wypadku Zleceniobiorca zgadza się na wszystkie warunki opisane w zleceniu oraz przyjmuje je do realizacji. Zlecenie niepotwierdzone pisemnie w ciągu 30 minut od jego otrzymania, może zostać anulowane przez Zleceniodawcę bez podawania przyczyny.

7. Bezwzględnie wymagane jest ubezpieczenie OCP przewoźnika na sumę 150 000 EUR.

8. Bezwzględnie wymagana jest licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.

9. Stawka transportowa jest ostateczna, inne roszczenia z tytułu opłat frachtowych nie będą uwzględniane.

10. Wymagana szczelna, sucha oraz wolna od obcych zapachów przestrzeń załadunkowa (pod rygorem niezaładowania).

11. Kierowca odpowiada za rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku zgodnie z wytycznymi na załadunek oraz dopilnowanie zgodności towaru z dokumentami.

12. W razie problemów wynikających z niedopełnienia postanowień zawartych w punkcie 11 odpowiedzialność za wszelkie szkody ponosi Zleceniobiorca (zwany inaczej przewoźnikiem).

13. Wolne od opłat: 24 godziny na załadunku i rozładunku, soboty, niedziele, dni świąteczne, postoje na granicach i urzędach celnych.

14. Zastrzegamy sobie możliwość obciążenia Przewoźnika karami umownymi w wysokości 150 EUR za:

 • podanie błędnej informacji o położeniu pojazdu,
 • podstawienie pojazdu niezgodnie ze zleceniem,
 • nieprzestrzeganie instrukcji załączonych do zlecenia

15. W przypadku wystąpienia szkody w transporcie w wyniku której Odbiorca przesyłki odmawia przyjęcia towaru Zleceniobiorca zobowiązany jest do odwiezienia towaru do Nadawcy na koszt własny.

16. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wynikłe z nieterminowego lub nienależytego wykonania usługi. Zastrzegamy sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 100% frachtu wynikającego z punktu powyżej. Dodatkowo za brak zgłoszenia o spóźnieniu na załadunku bądź rozładunku z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem zostanie nałożona kara na Zleceniobiorcę w wysokości 20€ za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia.

17. W przypadku jakichkolwiek opóźnień lub trudności w realizacji zlecenia, należy bezzwłocznie powiadomić osobę zlecającą transport.

18. W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę od umowy ze Zleceniobiorcą z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca upoważniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości frachtu.

19. Zleceniobiorcę obowiązuje całkowity zakaz przeładunków lub doładunków bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem obciążenia w wysokości frachtu.

20. Obowiązuje prawna ochrona klienta: zakaz składania i przyjmowania ofert od nadawcy, odbiorcy, exportera, importera oraz zakaz świadczenia usług spedycyjnych/transportowych na rzecz w/w podmiotów w trakcie wykonywania usługi oraz 24 miesięcy po jej wykonaniu pod rygorem kary w wysokości frachtu zawartego w niniejszym zleceniu oraz kary umownej w wysokości 50 000 EUR.

21. W przypadku ujawnienia ceny frachtu, zleceniodawca ma prawo żądać od zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 EUR.

22. Zbycie przez Przewoźnika wierzytelności wynikającej z niniejszego zlecenia wymaga zgody EPO-TRANS LOGISTIC S.A. Przewoźnik nie może dokonać cesji praw i/lub obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody EPO-TRANS LOGISTIC S.A., niezależnie od formy cesji.

23. W razie niedotrzymania wymogów określonych w zleceniu, wszelkimi kosztami wynikającymi z tego tytułu obciąża się zleceniobiorcę.

24. Obowiązuje kategoryczny zakaz dalszego odsprzedawania zlecenia, pod rygorem kary w wysokości 50 000€.

25. W przypadku reklamacji lub innych zastrzeżeń płatność nastąpi po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

26. W razie sporu sądem właściwym miejscowo jest sąd wyznaczony przez zleceniodawcę.

27. Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EPO-TRANS LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Granicznej 5, 43-100 Tychy, numer KRS: 0000243214, numer NIP: 646-26-99-090, adres e-mail: rodo@epo-trans.com.pl;
 2. Zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b RODO Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług związanych z transportem drogowym
  • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z umową
  • pełnienia obowiązków przewidzianych prawem transportowym, prawem przewozowym i konwencją CMR
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby rozpatrzenia reklamacji bądź zabezpieczenia informacji, które mogą służyć do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszego zlecenia
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji transportu drogowego zawartym ww. zleceniu transportowym. Brak podania danych wiąże się z anulacją ww. zlecenia transportowego.

Notice: Undefined index: img in /home/epotrans/ftp/epotrans.pl/wp-content/plugins/ct-ultimate-gdpr/includes/views/cookie-group-popup.php on line 199