Ogólne Warunki Zlecenia Transportowego

1.    Niniejsze Ogólne Warunki Zlecenia (dalej OWZ) wraz ze Zleceniem Transportowym dla Przewoźnika (dalej Zlecenie) określają warunki i zasady świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy: Spółki Epo-Trans Logistic SA z siedzibą w Tychach  43-100, ul. Graniczna 5, nr KRS: 243214, NIP: 646-26-99-090, usług przewozu drogowego towarów w przewozie krajowym i międzynarodowym.

2.   Zlecenie może zostać złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (również przez oświadczenie w treści samego email) lub poprzez wysłanie na komunikatorze giełdy transportowej. W ciągu 30 minut od chwili otrzymania zlecenia Zleceniobiorca może zgłosić zastrzeżenia do jego treści lub treści OWZ. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie oznacza przyjęcie zlecenia bez uwag.

3.   Przyjmując Zlecenie Zleceniobiorca potwierdza zapoznanie się i akceptację treści niniejszych Ogólnych Warunków Zlecenia w całości i bez zastrzeżeń. Niniejsze OWZ będą miały zastosowanie także do kolejnych zleceń, chyba, że Zleceniodawca załączy do nich inne OWZ. Do łączącej strony umowy nie będą miały zastosowania jakiekolwiek wzorce umowne stosowane przez Zleceniobiorcę, bez względu na ich zapisy, a także fakt ich przekazania lub doręczenia Zleceniodawcy.

4.   Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (anulowania Zlecenia) w terminie do 2 dni od dnia zlecenia, w żadnym razie nie później niż na 12 godzin przed wskazanym terminem załadunku, bez podawania przyczyny, bez możliwości wysuwania przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek roszczeń. Jeżeli anulacja zlecenia przez zleceniodawcę nastąpiła maksymalnie trzy godziny przed załadunkiem to Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić Zleceniobiorcy karę w wysokości 100€.

5.  Zleceniobiorca powinien potwierdzić przyjęcie zlecenia wydanego na mniej niż 12 godzin przed wskazanym terminem załadunku, w wypadku braku takiego potwierdzenia Zleceniodawca może do chwili załadunku anulować to zlecenie bez podawania przyczyny, bez możliwości wysuwania przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek roszczeń.

6.  Rezygnacja przez Zleceniobiorcę z realizacji zlecenia możliwa jest tylko za zgodą Zleceniodawcy, a w przypadku gdy do rezygnacji ze zlecenia dochodzi później niż na 24 godzin przed planowanym załadunkiem, to rezygnacja możliwa jest tylko wraz z jednoczesnym zapewnieniem transportu zastępczego na takich samych warunkach lub za zapłatą na rzecz Zleceniodawcy kwoty w wysokości różnicy pomiędzy wartością frachtu określonego na zleceniu a wartością frachtu, jaki Zleceniodawca będzie musiał uiści przewoźnikowi zastępczemu.

7.   Podpisujący/Odsyłający Zlecenie oświadcza i zapewnia, iż jest uprawniony do zawarcia umowy na warunkach określonych w Zleceniu i OWZ i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego braku stosownego umocowania od Zleceniobiorcy. Zleceniodawca nie ma obowiązku weryfikowania, czy osoba przyjmująca zlecenie posiada upoważnienie do zawarcia Umowy.

8.  Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC, AC i NW dla pojazdu, którym wykonywać będzie przewóz oraz polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (odpowiednio, w zależności od trasy zlecenia – w ruchu krajowym i międzynarodowym, tzw. OCP) z sumą ubezpieczenia nie niższą  niż 300.000 Euro. W wypadku, gdy Zleceniobiorca jest ubezpieczony na kwotę niższą zobowiązany jest niezwłocznie, w przeciągu 30 minut po otrzymaniu zlecenia poinformować o tym Zleceniodawcę, a zlecenie uważa się za złożone wyłącznie w wypadku gdy Zleceniodawca po otrzymaniu tej informacji je potwierdzi. Niezależnie od powyższego w każdym wypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest ubezpieczyć towar do jego pełnej wartości brutto, w wypadku gdy ta jest podana.

9.  Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać niezbędne do wykonania Zlecenia licencje i zezwolenia na wykonanie transportu, w tym transportu międzynarodowego. 

10.  Zleceniobiorca oświadcza i zapewnia, że środki transportu podstawione pod załadunek, spełniają wymogi i normy przewidziane przepisami krajów, na których terytorium Zleceniobiorca realizować będzie Zlecenie, a nadto są w dobrym stanie technicznym oraz posiadają wszystkie sprawne urządzenia i materiały, w szczególności maty, narożniki, pasy, wymagane do prawidłowego wykonania Zlecenia. Ponadto Zleceniobiorca zapewnia, że środki transportu użyte do wykonania Zlecenia będą odpowiednie do właściwości i rodzaju towarów jakie mają być przedmiotem przewozu, czyste, suche, z wolną skrzynią ładunkową, a w komorze nie będą występowały zapachy mogące wpłynąć na przewożony towar.

11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów: krajowych, unijnych, i innych, w tym przepisów obowiązujących na terytorium krajów, na których Zlecenie będzie przez Zleceniobiorcę wykonywane, mających zastosowanie do prowadzonej działalności i realizowanych Zleceń, w tym w zakresie czasu pracy kierowców, obowiązkowego wyposażenia pojazdów i innych. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa, w tym dokumentacji pracowniczej (akta osobowe) i pojazdów Zleceniobiorcy.

12.  Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać Zlecenie osobiście. Zleceniobiorca może podzlecić wykonanie Zlecenia podmiotowi trzeciemu wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. W innym przypadku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości podwójnej wartości frachtu brutto. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotów trzecich na zasadzie ryzyka.

13.   Zleceniobiorca nie jest uprawniony do dokonywania przeładunków lub doładunków bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. W przypadku złamania tego zakazu, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5.000 euro.

14.  Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić Zleceniodawcy stały kontakt telefoniczny z kierowcą wykonującym przewóz.

15.  Zleceniobiorca ma obowiązek poinformowania Zleceniodawcy o wystąpieniu jakichkolwiek przeszkód i okoliczności mających wpływ na terminowość oraz jakość wykonania zlecenia, takich jak problemy w czasie załadunku, rozładunku,  nie rozpoczęcie załadunku o wskazanej godzinie, i inne – w ciągu 15 minut od wystąpienia tych przeszkód. W przypadku braku informacji Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100 euro za każdy wypadek, przy czym nie wyłącza to odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy (opóźnienia, szkody itp.).

16.  W przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w podstawieniu pojazdu w miejsce załadunku lub rozładunku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej 150 euro za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

17.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności towaru i dokumentacji na miejscu załadunku z treścią zlecenia transportowego, listu przewozowego w tym przygotowania towarów do przewozu (w tym jego opakowania i oznaczenia), stanu ilościowego, jakościowego oraz wagowego towaru; przeliczenia towaru oraz do nadzorowania czynności ładunkowych i rozładunkowych. W przypadku jakichkolwiek niezgodności Zleceniobiorca zobowiązany jest do sporządzenia stosownego oświadczenia oraz odnotowania tych okoliczności na liście przewozowym. O niezgodnościach Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę.

18.   Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru w pojeździe. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie z nadawcą towarów Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić stosowne oświadczenie oraz niezwłocznie, w momencie załadunku, przed opuszczeniem miejsca załadunku poinformować o sytuacji Zleceniodawcę oraz czekać na instrukcję oraz potwierdzenie możliwości kontynuowania przewozu. W wypadku nie wykonania ww. czynności Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości związane z prawidłowym rozmieszczeniem i zabezpieczeniem towaru.

19.   W wypadku jakichkolwiek przeszkód z wydaniem towaru Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego, przed opuszczeniem miejsca wyładunku, poinformowania o sytuacji Zleceniodawcy oraz oczekiwania na jego na instrukcję oraz – w przypadku wystąpienia szkody w transporcie, skutkującej odmową przyjęcia towaru przez Odbiorcę – przewiezienia towaru na swój koszt w miejsce wskazane przez Zleceniodawcę, adekwatne do rodzaju szkody i przewożonego towaru.

20.   Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wynikłe z nieterminowego lub nienależytego wykonania usługi. Zleceniodawca zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 100% frachtu.

21.  Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne uszkodzenie, utratę, ubytki towaru w trakcie transportu. W przypadku gdy powstanie jakakolwiek szkoda w towarze, tak przed załadunkiem, w trakcie załadunku i przewozu, jak i przy rozładunku Zleceniobiorca zobowiązany jest do sporządzenia notatki obejmującej stan towaru oraz okoliczności powstania szkody. Notatka powinna zostać podpisana przez Zleceniobiorcę oraz odpowiednio nadawcę lub odbiorcę towaru.

22.  Zleceniobiorcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za postój w miejscu załadunku i w miejscu rozładunku do 18 godzin liczonych od dat przewidzianych w Zleceniu (w przypadku awizacji godzinowej – wskazania w Zleceniu lub na skutek późniejszych ustaleń stron – dokładnej godziny załadunku/ – od  godziny przewidzianej na załadunek lub rozładunek). W przypadku konieczności dłuższego postoju  Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, jednakże nie wyższe niż 25 euro za każdą pełną godzinę ponad pierwsze 18 godzin, łącznie nie więcej niż 200 EURO. Zleceniobiorca zobowiązany jest udokumentować postój i jego czas podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych kartą postoju potwierdzoną (odpowiednio) przez nadawcę lub odbiorcę. Brak karty postoju będzie skutkował brakiem uprawnienia Zleceniobiorcy do dodatkowego wynagrodzenia wskazanego powyżej.

23.  Zleceniobiorcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za postój w wypadku, gdy nie podstawił pojazdu do załadunku w terminie wskazanym w zleceniu, lub gdy podstawiony pojazd był niezgodny z warunkami umowy, nie posiadał wymaganego wyposażenia itp.

24.  Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za postoje na granicach państw, Urzędach Celnych oraz w dni ograniczonego poruszania się samochodów ciężarowych albo z innych okoliczności wynikających z przepisów prawa, stanów nadzwyczajnych (jak konflikty zbrojne, zamieszki etc.), klęsk żywiołowych i innych warunków pogodowych lub atmosferycznych uniemożliwiających przewóz towarów. Zleceniobiorcy nie przysługuje  dodatkowe wynagrodzenie za postój w dni ustawowo wolne od pracy (w tym dni świąteczne) przypadające na czas wykonania Zlecenia, obowiązujące w krajach w których zlecenie jest wykonywane lub  obchodzone w tym czasie w Polsce.

25.   Zabrania się pozostawiania pojazdu poza parkingami strzeżonymi, a w przypadku złamania tego zakazu, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 250  euro.

26.  O ile strony tak postanowią to Zleceniobiorca zobowiązany jest do wymiany zwrotnych palet Euro w miejscu załadunku oraz w miejscu rozładunku w stosunku 1:1 oraz do uzyskania od nadawcy i odbiorcy prawidłowo wypełnionego i podpisanego kwitu paletowego. Zleceniobiorcy może nie odebrać palet wyłącznie w wypadku uzyskania wpisu na kwicie paletowym: „Palet nie wydano z powodu braku palet na wymianę.” W przypadku nie dochowania tych wymogów, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 euro za każdą   niewymienioną paletę.

27.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do zgromadzenia i przekazania Zleceniodawcy w oryginałach kompletnej dokumentacji niezbędnej do wykonania zlecenia wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, w tym Konwencję lub Pr. Przew. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania dokumentów, o których mowa w pkt 29 do Zleceniodawcy skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 72 godzin od dnia rozładunku na maila backoffice@epotrans.pl. Niezależnie od powyższego Zleceniobiorca na każde żądanie Zleceniodawcy przekazywać będzie kopie wszelkich posiadanych przez niego  dokumentów związanych z wykonaniem Zlecenia, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania żądania. W przypadku nie dochowania tych wymogów, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100 euro za każdy wypadek.

28.    Po prawidłowym wykonaniu Zlecenia, przez co rozumie się wykonanie usługi przewozu oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, określonych w pkt 29, w tym kompletu dwóch oryginalnych dokumentów CMR,  Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnie z przepisami wystawienia na rzecz Zleceniodawcy faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna zawierać w szczególności: numer zlecenia, numer rejestracyjny pojazdu, jako datę sprzedaży należy wpisać datę rozładunku. Faktura powinna być wystawiona i płatna w walucie EUR, kwota podatku VAT wykazana na fakturze płatna w PLN – przeliczenia podatku VAT należy dokonać według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę rozładunku (ustawa o VAT art 31A ust. 1). Na fakturze należy podać numer rachunku bankowego w PLN i EUR oraz SWIFT.

29.  Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy fakturę VAT do każdego zlecenia transportowego oddzielnie wraz z prawidłowo i czytelnie wypełnionymi oryginałami dokumentów otrzymanych w miejscu załadunku i rozładunku w szczególności: dwóch sztuk oryginalnych listów przewozowych lub w przypadku transportu międzynarodowego dokumentów CMR z pieczątkami oraz czytelnymi datami załadunku i rozładunku, dokumentów WZ, kwitu paletowego, karty postoju, wydruku z termografu, oraz innych otrzymanych lub wymaganych przepisami prawa lub Umową przy danym Zleceniu dokumentów –  w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia rozładunku przy transporcie międzynarodowym oraz 7 dni przy transporcie krajowym.

30.   Termin zapłaty wynosi 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dwóch oryginalnych dokumentów CMR. Płatności są realizowane raz w tygodniu tj. czwartek.

31. W wypadku nie dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie  Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20 Euro za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu tych dokumentów, w a w wypadku gdy dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie do 30 dni od dnia rozładunku – może naliczyć karę umowną w wysokości umówionego frachtu.

32.   W przypadku reklamacji lub innych zastrzeżeń Zleceniodawca jest uprawniony do zatrzymania do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego kaucji w wysokości kwoty umówionego frachtu brutto

33.  Wynagrodzenie określone w Zleceniu ma charakter ryczałtowy, jest ostateczne i nie podlega podwyższeniu. Roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu poniesionych dodatkowych opłat i kosztów nie będę uznawane. Zleceniobiorca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w Zleceniu uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy zgodnie z jej treścią,  z zastrzeżeniem dodatkowego wynagrodzenia za postój – na warunkach określonych w niniejszych OWZ.

34. Zbycie przez Przewoźnika wierzytelności wynikającej z niniejszego zlecenia wymaga zgody EPO-TRANS LOGISTIC S.A. Przewoźnik nie może dokonać cesji praw i/lub obowiązków

wynikających z umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody EPO-TRANS LOGISTIC S.A., niezależnie od formy cesji.

35.   Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Zleceniobiorcy wszelkich należności, w szczególności: kar umownych, odszkodowań, nierozliczonych palet oraz innych, które powstały wskutek okoliczności, za które Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność. Potrącenie może być dokonane przed wymagalnością wierzytelności Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy (kompensata umowna).

36.   Zleceniobiorcę obowiązuje w trakcie współpracy ze Zleceniodawcą oraz w okresie dwóch lat po jej ustaniu (tj. licząc od dnia wykonania ostatniego przewozu na rzecz Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę) całkowity zakaz konkurencji i współpracy z kontrahentami Zleceniodawcy (w szczególności nadawcą i odbiorcą wymienionym w Zleceniu). Zakaz, o którym mowa powyżej obejmuje w szczególności: zakaz wysyłania ofert współpracy, zawierania umów przewozu, umów spedycyjnych oraz innych o podobnym charakterze. W przypadku złamania tego zakazu, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 euro za każdy wypadek.

37.  Zastrzeżone w niniejszych OWZ  kary umowne naliczane są niezależnie oraz nie wyłączają prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

38.  Wszelkie postanowienia realizowanego Zlecenia, a także inne informacje uzyskane od Zleceniodawcy w toku jego realizacji stanowią tajemnice przedsiębiorstwa i nie mogą zostać rozpowszechnione przez Zleceniobiorcę. W przypadku ujawnienia ceny frachtu, Zleceniodawca ma prawo żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 euro.

39.    Strony postanawiają, że Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest polski Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy, a prawem właściwym jest prawo polskie.

40.  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa przewozowego, Konwencji oraz inne przepisy prawa.

41.  Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Zleceniodawca: Epo-Trans Logistic SA z siedzibą w Tychach, 43-100, ul. Graniczna 5, nr KRS: 243214, NIP: 646-26-99-090, adres e-mail: rodo@epo-trans.com.pl. Zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług związanych z transportem drogowym

b.  kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z umową

c. pełnienia obowiązków przewidzianych prawem transportowym, prawem przewozowym i konwencją CMR

d.   wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

e.   archiwalnym i dowodowym, na potrzeby rozpatrzenia reklamacji bądź zabezpieczenia informacji, które mogą służyć do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszego zlecenia

42.  Osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji transportu drogowego zawartym ww. zleceniu transportowym. Brak podania danych wiąże się z anulacją ww. zlecenia transportowego.

43.    Zleceniodawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1).

(wersja zlecenia z dnia 31.05.2022 r.)